fbpx

Algemene voorwaarden

Benbodyfit Personal Training; ingeschreven bij K.V.K. te Dordrecht onder nummer: 57775168.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Benbodyfit Personal Training
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Benbodyfit Personal Training voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.
Personal Trainer(s): Ben Veldhuis
Activiteit(en): Personal Training, Voedingsadvies, Massage.
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Benbodyfit Personal Training schriftelijk overeenkomen dat Benbodyfit Personal Training activiteiten die de deelnemer met Ben Veldhuis heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer deelneemt aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Benbodyfit Personal Training zijn deze voorwaarden van toepassing.Ieder gebruik van de diensten van Benbodyfit Personal Training geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan BenbodyfitPersonal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan BenbodyfitPersonal Training door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Benbodyfit Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Benbodyfit Personal Training bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Benbodyfit Personal Training alsook de deelnemer.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door Benbodyfit Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Benbodyfit Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
Benbodyfit Personal Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Benbodyfit Personal Training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Benbodyfit Personal Training georganiseerde activiteiten. Benbodyfit Personal Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Benbodyfit Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Benbodyfit Personal Training aanbiedt.

De deelnemer is jegens Benbodyfit Personal Training aansprakelijk wanneer Benbodyfit Personal Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient BenbodyfitPersonal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Benbodyfit Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Benbodyfit Personal Training gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.
Daarnaast dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Benbodyfit Personal Training te voldoen. Indien Benbodyfit Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van BenbodyfitPersonal Training zijn het het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is BenbodyfitPersonal Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 8. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Benbodyfit Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 9. vakanties en algemene erkende feestdagen

Bij ziekte van onze Personal Trainers behoudt Benbodyfit Personal Training het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.
Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

Artikel 10. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Benbodyfit Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 14. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Benbodyfit Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Benbodyfit Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Onze gegevens

  • 06 30884622
  • info@benbodyfit.nl
  • Ambachtstraat 2B
    3319 CA Dordrecht
  • KVK: 57775168

Openingstijden

Maandag    07.00 – 22.00
Dinsdag         07.00 – 22.00
Woensdag       07.00 – 22.00
Donderdag      07.00 – 22.00
Vrijdag           07.00 – 22.00
Zaterdag        08.00 – 18.00
Zondag         08.00 – 18.00

Open chat
Hulp nodig?
Welkom bij BenBodyFit!

Stel direct je vraag aan één van onze personal trainers!

Met sportieve groet,
Team BenBodyFit